Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden , vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij utsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van materialen en diensten . indien deze wijzigingen ondergaan , behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering van alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % met een minimum van € 50,00.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territotiaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 11. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om ma het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgeaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de ahaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 15. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 16. Onkosten verbonden aan het niet betalen van de factuur vallen ten laste van de koper en worden afzonderlijk aangerekend.
 17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient éénderde betaald te worden bij bestelling en het resterende bedrag bij levering.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen,prestaties of diensten stop te zetten.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De schadevergoeding blijft verschuldigd met een minimumbedrag van € 50,00
 20. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor de rekening van de koper.
 21. Gepersonaliseerde goederen kunnen niet geretourneerd worden.
 22. Enkel in geval van fabrieksfouten nemen wij de retourkosten voor onze rekening. Die worden mits bewijs terug gestort op uw rekening met een maximum bedrag van € 8 per pakje.